Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asparagus acutifolius
Asparagus aphyllus
Asparagus maritimus
Alopecurus gerardii
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Asparagus tenuifolius
Asparagus verticillatus
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Asperula abbreviata
Asperula arcadiensis
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Althaea armeniaca
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Althaea cannabina
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Asperula boryana
Asperula chlorantha
Bellis sylvestris