Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria rupestris parnassica
Silene parnassica parnassica
Silene oligantha parnesia
Silene italica peloponnesiaca
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Scleranthus perennis perennis
Sideritis perfoliata perfoliata
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Scutellaria velenovskyi perhispida
Scorzonera purpurea peristerica
Silene parnassica pindicola
Silene pinetorum pinetorum
Scutellaria orientalis pinnatifida
Scleranthus annuus polycarpos
Scabiosa taygetea portae
Stellaria media postii
Salvia pratensis pratensis
Sagina procumbens procumbens
Silene vulgaris prostrata
Silene oligantha pseudoradicosa