Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myomimus personatus Μυόμιμος
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Mus musculus Σταχτοποντικός
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Microtus nivalis Χιονοπόντικας