Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Erica arborea Δεντρορείκι
Erucaria hispanica Ερουκάρια η ισπανική
Erodium gruinum Ερωδιός ο ερωδιόμορφος
Erodium malacoides Ερωδιός ο μαλακόμορφος
Erodium moschatum Ερωδιός ο μοσχάτος
Erodium neuradifolium Ερωδιός ο νευραντόφυλλος
Erodium ciconium Ερωδιός ο πελαγόμορφος
Erodium hoefftianum Ερωδιός του Χόεφτ
Erysimum moesiacum Ερύσιμο της Μοισίας
Eucalyptus camaldulensis Ευκάλυπτος
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Euphorbia dendroides Ευφόρβια η δενδροειδής
Euphorbia glabriflora Ευφόρβια η λειανθής