Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Coeloglossum viride
Coincya nivalis
Coix lacryma-jobi
Colchicum amabile
Colchicum autumnale
Colchicum balansae
Colchicum bivonae
Colchicum boissieri
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Cichorium endivia Αντίδι