Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anas acuta Ψαλίδα
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα