Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας