Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chalcides moseri
Coluber gemonensis gemonensis
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Podarcis milensis milensis Γουστέρα της Μήλου