Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Plegadis falcinellus
Tetrax tetrax
Elanus caeruleus Έλανος
Gyps fulvus Όρνιο
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Otis tarda Αγριόγαλος
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος