Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Silurus glanis Γουλιανός
Tinca tinca Γληνί
Silurus aristotelis Γλανίδι
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο
Liza saliens Γάστρος
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός