Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Helianthemum alpestre
Hieracium hoppeanum testimoniale
Hammatolubium lotoides
Hieracium italicum
Hieracium lactucella lactucella
Hieracium leithneri
Hieracium leucocomum
Hieracium macranthum testimoniale
Haberlea rhodopensis
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium ossaeum
Hieracium pallidum
Hieracium arpadianum
Hieracium alpicola