Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Sterna caspia Καρατζάς
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας