Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphantopus hyperanthus Αφαντόπους υπέρανθος
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές