Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Atherina boyeri Αθερίνα
Aizoon hispanicum Αείζωο
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Agrodiaetus aroaniensis Αγροδίαιτος των Αροανίων
Agrodiaetus esheri Αγροδίαιτος του Έσερ