Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Perca fluviatilis Περκί
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική