Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Carpinus betulus Γαύρος
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Cichorium endivia Αντίδι
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus inconstrictus
Campanula merxmuelleri
Carduus kerneri scardicus
Carduus hamulosus hamulosus