Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Nigella doerfleri
Najas marina
Nigella sativa
Nigritella nigra nigra
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nerium oleander Πικροδάφνη