Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Ruta montana
Ruta graveolens
Ruta chalepensis chalepensis
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruspolia nitidula Ρουσπόλια η στιλβούσα
Ruscus hypophyllum
Ruscus hypoglossum
Ruscus aculeatus
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Rumex vesicarius
Rumex tuberosus creticus
Rumex tuberosus tuberosus