Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tyto alba alba Τυτώ
Tyto alba guttata Τυτώ
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Typha laxmannii
Typha latifolia
Typha domingensis
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη
Tussilago farfara
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Turgenia latifolia
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus merula merula Κότσυφας