Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Micromeria acropolitana
Mibora minima
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mesembryanthemum nodiflorum
Mesembryanthemum crystallinum
Merendera attica
Mercurialis perennis
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mercurialis annua
Menyanthes trifoliata
Mentha suaveolens
Mentha spicata spicata
Mentha spicata condensata
Mentha pulegium pulegioides
Mentha pulegium erinoides
Mentha pulegium cephalonia
Mentha microphylla
Mentha longifolia longifolia
Mentha arvensis
Mentha aquatica