Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Jovibarba heuffelii
Johrenia distans
Jasminum fruticans Γιασεμί το θαμνώδες
Jasione laevis orbiculata
Jasione jankae
Jasione heldreichii
Jankaea heldreichii