Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gyps fulvus Όρνιο
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Grus grus Γερανός
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Gavia immer Παγοβούτι
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης