Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα