Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ajuga laxmannii
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Alcea pallida pallida
Alcea pallida cretica
Alcea rosea
Alcea setosa
Alcedo atthis Αλκυόνα