Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aquilegia vulgaris
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia nigricans nigricans
Apium nodiflorum
Apium graveolens
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Antirrhinum siculum
Antirrhinum majus majus
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Anthyllis vulneraria hispidissima
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria pulchella
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria praepropera