Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Umbilicus horizontalis
Umbilicus erectus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus albido-opacus
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Tyto alba alba Τυτώ
Tyto alba guttata Τυτώ
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Typha laxmannii
Typha latifolia
Typha domingensis
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη
Tussilago farfara
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Turgenia latifolia