Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica orsiniana teucrioides
Veronica orsiniana orsiniana
Veronica officinalis
Veronica oetaea
Veronica montana
Veronica jacquinii
Veronica hederifolia
Veronica grisebachii
Veronica glauca chaubardii
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica glauca kavusica
Veronica glauca glauca
Veronica erinoides
Veronica dillenii
Veronica cymbalaria
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica catenata
Veronica bozakmanii
Veronica bellidioides