Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pinguicula crystallina hirtiflora
Pinguicula balcanica balcanica
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pimpinella saxifraga
Pimpinella rigidula
Pimpinella pretenderis
Pimpinella peregrina
Pimpinella cretica
Pimpinella anisum
Pilea microphylla
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Pieris napi Πιερίς η νάπιος
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pieris brassicae Πιερίς του λάχανου
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα