Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica panormitana panormitana
Veronica orsiniana orsiniana
Veronica orsiniana teucrioides
Veronica officinalis
Veronica oetaea
Veronica montana
Veronica jacquinii
Veronica hederifolia
Veronica grisebachii
Veronica glauca kavusica
Veronica glauca glauca
Veronica glauca chaubardii
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica erinoides
Veronica dillenii
Veronica cymbalaria
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica catenata
Veronica bozakmanii