Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium runemarkii
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium pumilum palens
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium moesiacum
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium decalvans decalvans