Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Salicornia europaea
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera austriaca austriaca
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera lanata
Sagina procumbens procumbens
Scorzonera mollis mollis
Scorzonera parviflora
Scorzonera purpurea peristerica
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus annuus verticillatus