Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asparagus tenuifolius
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Asparagus officinalis officinalis
Asparagus maritimus
Asparagus aphyllus
Asparagus acutifolius
Arundo plinii
Arundo donax
Arum petteri
Arum nickelii
Arum maculatum
Arum italicum
Arum idaeum
Arum elongatum
Arum dioscoridis
Arum creticum
Arum alpinum
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό