Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyperus capitatus
Cyperus difformis
Cyperus esculentus
Cyperus flavescens
Cyperus flavidus
Cyperus fuscus
Cyperus glaber
Cyperus glomeratus
Cyperus hamulosus
Cyperus longus badius
Cyperus longus longus
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Cyperus rotundus
Cystopteris dickieana
Cystopteris fragilis
Cytinus hypocistis hypocistis
Cytinus hypocistis orientalis
Cytinus ruber
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος