Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή