Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Platichthys flesus luscus Φασσί
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα