Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula celsii parnesia
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Carex paniculata paniculata
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Carum rigidulum palmatum
Centaurea affinis pallidior
Centaurea cuneifolia pallida
Crocus pallasii pallasii
Cerastium pumilum palens
Centaurea orphanidea orphanidea
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Cytinus hypocistis orientalis
Cerastium decalvans orbelicum
Crocus olivieri olivieri
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο