Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Hammatolubium lotoides
Haberlea rhodopensis
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Hieracium arpadianum
Hieracium leithneri
Hieracium leucocomum
Hieracium alpicola
Helicotrichon compressum
Hieracium naegelianiforme
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium ossaeum
Hieracium pallidum
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Helicotrichon agropyroides