Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium parisiense
Galium circae
Galium palustre
Galium pisoderium
Galium protopycnotrichum
Galium pseudoaristatum
Galium pycnotrichum
Galium recurvum
Galium reiseri
Galium rhodopeum
Galium oreophilum
Galium rivale
Galium rotundifolium
Galium sacrorum
Galium samium
Galium samothracicum
Galium setaceum
Galium speciosum
Galium capreum
Gagea pratensis