Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lophochloa pubescens
Lophochloa hispida
Lophochloa cristata
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lomelosia sphaciotica
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lomelosia albocincta
Lolium temulentum
Lolium rigidum rigidum
Lolium rigidum lepturoides
Lolium perenne