Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula mungieri
Alyssum baldaccii
Asperula muscosa
Centaurea cytherea
Centaurea deustiformis
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Asperula oetae
Asperula ophiolithica
Alchemilla lanuginosa
Asperula pinifolia
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea grbavacensis
Asperula pubescens
Asperula pulvinaris
Alchemilla mollis
Alyssum corymbosoides
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Crocus oreocreticus