Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Montia fontana fontana
Ballota nigra foetida
Crepis foetida foetida
Malcolmia flexuosa flexuosa
Crocus flavus flavus
Allium flavum flavum
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Verbascum phoeniceum flavidum
Cephalaria flava flava
Ranunculus flammula flammula
Carex flacca flacca
Centaurea rupestris finazzeri
Arenaria filicaulis filicaulis
Campanula spatulata filicaulis
Ranunculus ficaria ficariiformis
Ranunculus ficaria ficaria
Carex ferruginea ferruginea
Festuca arundinacea fenas
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός