Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia sativa macrocarpa
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Onobrychis montana macrocarpa
Silene roemeri macrocarpa
Erophila verna macrocarpa
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Thymus rechingeri macrocalyx
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Aricia artaxerxes macedonica Αρίτσια του Αρταξέρξη
Minuartia glomerata macedonica
Satureja montana macedonica
Ballota hispanica macedonica
Viola macedonica macedonica