Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea salonitana salonitana
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurium erythraea rumelicum
Centranthus ruber ruber
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Crepis foetida roeadifolia
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Centaurium erythraea rhodense
Cyclamen repandum rhodense
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Centaurea raphanina raphanina
Cyperus michelianus pygmaeus
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Centaurea nervosa promota
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Centaurea pichleri pichleri
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας