Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Adonis cyllenea
Festuca grandiaristata
Aegilops dichasians
Achillea nobilis
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Achillea chrysocoma
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Achillea clusiana
Aegopodium podagraria
Achillea setacea
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Achillea taygetea
Achillea clypeolata
Aethionema carlsbergii
Alchemilla acutiloba