Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Sambucus racemosa Ανδριανός
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Satureja myrtifolia
Satureja montana montana
Salvia verticillata
Satureja montana macedonica
Satureja juliana
Salvia verbenaca
Salvia aethiopis
Satureja incana
Satureja horvatii macrophylla
Salvia teddii
Satureja graveolens
Satureja graeca
Salvia sclarea