Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Corallorhiza trifida
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Coriaria myrtifolia
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Cornucopiae cucullatum
Cornus mas Κρανιά
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla scorpioides