Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene sedoides sedoides
Silene parnassica serbica
Stachys cretica smyrnaea
Silene pinetorum sphaciotica
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Silene multicaulis stenocalycina
Silene conica subconica
Silene vulgaris sufrutescens
Stachys swainsonii swainsonii
Sideritis syriaca syriaca
Scirpus lacustris tabernaemontani
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Scabiosa taygetea taygetea
Saxifraga rotundifolia taygetea
Sedum amplexicaule tenuifolium
Senecio thapsoides thapsoides
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Silene flavescens thessalonica
Stipa tirsa tirsa