Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aethionema saxatile oreophilum
Aethionema saxatile graecum
Aethionema retsina
Aethionema polygaloides
Aethionema orbiculatum
Aethionema iberideum
Aethionema cordatum
Aethionema carlsbergii
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Aeonium arboreum
Aeluropus littoralis
Aeluropus lagopoides
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aegopodium podagraria
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας