Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrostis rupestris
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis castellana
Agrostis capillaris
Agrostis canina
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Agrodiaetus nephohiptamenos Αγροδίαιτος ο νεφοϊπτάμενος
Agrodiaetus iphigenia Αγροδίαιτος η Ιφιγένεια
Agrodiaetus esheri Αγροδίαιτος του Έσερ
Agrodiaetus damon Αγροδίαιτος ο Δάμων
Agrodiaetus aroaniensis Αγροδίαιτος των Αροανίων
Agrimonia procera
Agrimonia eupatoria eupatoria
Aglais urticae Αγλαΐς της τσουκνίδας
Agave americana
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Aethionema saxatile creticum