Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis cretica columnae
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Asperula aristata condensata
Arenaria conferta conferta
Acrometopa cretensis cretensis Ακρομετώπη η Κρητική
Alcea pallida cretica
Anthemis cretica cretica
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Aethionema saxatile creticum
Allium bourgeaui creticum
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Astragalus creticus creticus
Allium cupani cupani
Allium bourgeaui cycladum
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Astragalus thracicus cylleneus